Arrangementen

Om een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen in de regio te realiseren kent Portvolio de volgende arrangementen:

Track013
Een geïntegreerde bovenschoolse voorziening, voortbouwend op het aanbod en de werkwijze van het voormalige Herstart, Op de Rails, Rebound en het Transferium)

Soms is het voor sommige leerlingen tijdelijk niet mogelijk onderwijs te volgen op een reguliere school, ook niet met extra ondersteuning. Voor deze leerlingen kan worden gekozen voor plaatsing op Track013. Plaatsing in deze geïntegreerde voorziening vindt plaats als de leerling een arrangement nodig heeft waar onderwijs en zorg gecombineerd worden aangeboden. De Toewijzings- en adviescommissie van het samenwerkingsverband neemt hierover een besluit. In haar besluit zal de beoogde duur van het verblijf in de voorziening worden vermeld, alsmede de doelen die bereikt moeten worden. Als een leerling bij Track013 geplaatst wordt, blijft hij ingeschreven op de reguliere school voor voortgezet onderwijs. In de aanvraag, die het bevoegd gezag van de reguliere school formuleert, staat de ondersteuningsvraag geformuleerd. Doel is om de leerling te laten terugkeren in het regulier voortgezet onderwijs. Er worden afspraken tussen Track013 en de school van inschrijving vastgelegd om te voorkomen dat er verwijdering plaatsvindt tussen reguliere school en leerling;

Track013 is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 7:30 -16:30 uur. Let op:  Sinds 1 september 2016 heeft Track013  een nieuw telefoonnummer: 013-2100106 of 013-2100107. (let op: altijd 013 voor het telefoonnummer draaien).

Klik hier voor meer informatie.

Maatwerktraject Work2Learn

Track013 biedt leerlingen van 12 tot 18 jaar die buiten de boot vallen in het regulier onderwijs of dreigen uit te vallen, een tijdelijke alternatieve opvang. Ons uitgangspunt is in principe dat leerlingen hun schoolloopbaan weer oppakken. Veruit de meeste leerlingen keren inderdaad terug naar de school van herkomst, een andere passende school of een ander educatief programma. Maar we hebben ook wel eens met een jongere van doen, die qua onderwijs nergens écht op zijn plek lijkt te zijn. Daarvoor bedachten we samen met Route35 Work2Learn.” Lees hier het artikel zoals dat eerder verscheen via de VSV nieuwsbrief RMC regio 35: artikel Maatwerktraject Work2Learn blijkt schot in de roos

ASS-Vo arrangement Frater van Gemertschool/Theresialyceum 

Dit arrangement wordt verzorgd op de Frater van Gemertschool en is een nevenvestiging van het Theresialyceum voor de HAVO-afdeling. In het ASS – VO arrangement wordt de ondersteuningsbehoefte van de leerling vertaald naar een aanbod dat gericht is op het primaire doel: het behalen van een diploma. Kenmerkend voor het arrangement is de groepsgrootte van gemiddeld 16 leerlingen, leervoorwaardelijke ondersteuning in het onderwijsaanbod en het vormgeven van een prikkelarme omgeving. Daarnaast beschikken alle docenten, gedragswetenschappers en deskundigen over de benodigde deskundigheid en handelingsbekwaamheid.

Klik hier voor meer informatie.

 

Login

Deze extra functie is nog niet in werking.

Wachtwoord vergeten?
MENU