Welkom
Welkom op de website van Portvolio, het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in de regio Tilburg. Portvolio is met 7 schoolbesturen verantwoordelijk voor een passende onderwijsplaats voor ruim 17.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in de regio. Het samenwerkingsverband streeft ernaar dat alle v(s)o-leerlingen in de regio Tilburg een diploma naar vermogen behalen of een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt en/of in de maatschappij innemen.

Voor vragen of feedback kunt u contact met ons opnemen via info@portvolio.nl

Beleid
Het beleid van Portvolio is erop gericht stapsgewijs de basisondersteuning te versterken. Daarbij wordt uitgegaan van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod zoals dat nu in het werkgebied van het samenwerkingsverband is vormgegeven. Er is voor gekozen om voort te bouwen op de kwaliteit en de verworvenheden van het huidige onderwijs- en ondersteuningsaanbod.