Voor veel professionals in het onderwijs- en zorgdomein is niet altijd duidelijk of een jeugdige met een hulpvraag moet worden geholpen vanuit de Wet Passend Onderwijs of de Jeugdwet.

Soms is echter sprake van een grijs gebied. Op sommige punten binnen de twee wetten lopen de verantwoordelijkheden van het onderwijs en de gemeenten namelijk in elkaar over. Dit leidt tot onduidelijkheden bij onderwijs en gemeente over inzet en financiering van extra ondersteuning aan jeugdigen. Daarom zijn er richtlijnen opgesteld in oktober 2020. Deze zijn tot stand gekomen met consensus van een brede groep betrokkenen namens school(besturen) binnen het SWV Plein013 en Portvolio, gemeenten (Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Dongen) en (de regionale) Toegang.

De richtlijnen helpen je om duidelijk te krijgen of een hulpvraag thuis hoort binnen het passend onderwijs of de jeugdwet.  De richtlijnen zijn ondergebracht in 8 deelonderwerpen.  De onderwerpen  zijn allemaal situaties waarbij er op school, of gerelateerd aan school, ondersteuning aan de leerling moet worden verleend.

Op onderstaande pagina is e.e.a. schematisch terug te vinden.

https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/jeugdhulp-en-onderwijs