Procedure omtrent bezwaar

Waar kunt u terecht als u het niet eens bent met het besluit over het aanvragen en/of toekennen van een arrangement of een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs of praktijk onderwijs?

Uw eerste aanspreekpunt is de mentor van uw kind of de ondersteuningscoördinator op school. Samen voert u overeenstemmingsgericht overleg over de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Komt u er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor onafhankelijke bemiddeling, bezwaar en beroep. Hieronder worden de mogelijkheden beschreven.

U kunt een klacht indienen bij de schooldirectie of het schoolbestuur. Op de websites van scholen en in de schoolgidsen vindt u de procedure klachtafhandeling die per school(bestuur) kan verschillen.

Als de school anders denkt dan u over de ondersteuningsbehoefte(n) van uw kind en de ondersteuning of zorg (arrangement) die uw kind nodig heeft, kunt u zich wenden tot een onafhankelijke onderwijs(zorg)consulent. Een onderwijsconsulent kan bemiddelen in conflictsituaties rondom de ondersteuning van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op school. Tevens kan een onderwijsconsultent onafhankelijk advies geven over de onderwijsplaatsingsmogelijkheden van een leerling.   www.onderwijsconsulenten.nl

Als besloten wordt tot overplaatsing van een leerling naar het speciaal – of praktijkonderwijs, vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband. Indien ouders het daarmee niet (volledig) eens zijn, zal hun ‘zienswijze’ bij de aanvraag worden opgevraagd en meegewogen. Als u bezwaren heeft bij het wel of juist niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring kun u dit schriftelijk en gemotiveerd aangeven bij het secretariaat van het samenwerkingsverband.    info@portvolio.nl

De directeur van het samenwerkingsverband zal – gebaseerd op uw bezwaar – binnen 2 weken een breed overleg organiseren. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om uw bezwaren en zienswijze nogmaals toe te lichten. Bij de aanvraag heeft u uw zienswijze al eerder kenbaar kunnen maken. In dit gesprek zal de aanvragende school een toelichting geven op de aanleiding om een TLV aan te vragen. De nieuwe school zal gevraagd worden om toe te lichten waarom zij denken uw kind goed te kunnen begeleiden. Na het aanhoren van ieders standpunt volgt er een laatste op overeenstemming gerichte dialoog. De directeur van het samenwerkingsverband zal binnen een week na het gesprek een schriftelijke reactie geven op uw bezwaren. Indien uw onduidelijkheden c.q. bezwaren daarmee zijn opgelost, verwacht de directeur dat iedere betrokkene daarnaar zal handelen.