“Doorzetten en samen groeien” is het motto van het samenwerkingsverband.

Het Samenwerkingsverband stelt zich ten doel dat alle leerlingen een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen en een ononderbroken ontwikkelingsproces binnen het onderwijs kunnen doormaken. Dit vraagt een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de betrokken scholen. Er wordt voortgebouwd op de kwaliteit en de verworvenheden van het huidige onderwijs- en ondersteuningsaanbod.

Passend onderwijs vraagt om een menselijke benadering vanuit kansen en mogelijkheden waarbij de ondersteuningsmogelijkheden van de leerlingen centraal staan. Het beleid van Portvolio is erop gericht stapsgewijs richting meer inclusief onderwijs te gaan met meer ruimte voor maatwerk. Regulier en speciaal vullen elkaar aan en plaatsing in vso is tijdelijk, tenzij.

Het uitgangspunt van Portvolio is dat het de docenten zijn die Passend Onderwijs moeten realiseren. Daarom investeert het samenwerkingsverband in het versterken van de basisondersteuning. Ook kiest Portvolio voor doorgroeien in gedeeld partnerschap: de samenwerking onderling, met leerlingen en ouders en de verbinding met het PO, het MBO, de gemeenten en andere externe partijen.

Bron: SWV PO VO Tilburg e.o. Ondersteuningsplan 2019-2023.