Het beleid van Portvolio is erop gericht stapsgewijs de basisondersteuning te versterken. Daarbij wordt uitgegaan van het onderwijs- en ondersteuningsaanbod zoals dat nu in het werkgebied van het samenwerkingsverband is vormgegeven. Er is voor gekozen om voort te bouwen op de kwaliteit en de verworvenheden van het huidige onderwijs- en ondersteuningsaanbod.

Het samenwerkingsverband heeft een duidelijke visie op de ontwikkelrichting van Passend Onderwijs. Het meest wezenlijke hiervan is het uitgangspunt dat het de docenten zijn die Passend Onderwijs moeten realiseren. Vanuit de algemene wens “eruit te halen wat er in zit” en opbrengstgericht te werken is de versterking van de basisondersteuning een belangrijke opdracht voor de komende jaren.