Informatie over schooljaar 2020-2021:
Vanaf schooljaar 2020-2021 kiest het samenwerkingsverband Portvolio voor de zogenaamde “opting out lwoo” en gaan wij over op populatiebekostiging voor leerwegondersteunend onderwijs. De individuele aanwijzingen voor leerwegondersteuning (LWOO) zijn niet meer nodig en komen te vervallen.

PRAKTIJKONDERWIJS (PRO) procedure na 1 augustus 2020 ongewijzigd.

De indicering en toewijzing voor Praktijkonderwijs Tilburg (PRO) blijft onveranderd. Er is (nog) geen mogelijkheid om de landelijk geldende eisen en criteria los te laten.

Het SWV Voortgezet Onderwijs (Portvolio) blijft de toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs – die leerlingen toegang geeft tot deze vorm van onderwijs – afgeven volgens de gebruikelijke en eerder gestandaardiseerde werkwijze.

Indien blijkt dat een praktijkschool het best tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling is het dus nodig om een toelaatbaarheidsverklaring PRO (tlv PRO) aan te vragen bij het samenwerkingsverband.

 1. Het verantwoordelijke samenwerkingsverband voor het afgeven van een tlv PRO wordt bepaald aan de hand van de vestigingsplaats van de school. Een tlv voor het Praktijkonderwijs (PRO) Tilburg wordt door de VO school aangevraagd bij Portvolio. De woonplaats van de leerling is hierin dus niet leidend, maar de vestigingsplaats van school.
 2. Om in aanmerking te komen voor praktijkonderwijs geldt:
 • De leerling heeft een IQ nodig tussen 55 en 80.
 • De leerling heeft leerachterstanden van 50% of meer op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen betreft.
 • Zienswijze van ouders dat ze akkoord gaan met tlv PRO
 • Schooladvies vanuit het primair onderwijs.
 • Motivatie waarom Praktijkonderwijs best passende schoolvorm is (optioneel)

Belangrijke afspraken bij het aanvragen van een tlv PRO binnen Portvolio:

 • Aanmelding voor tlv PRO kan in beginsel vanaf de leeftijd 12 jaar en/of als alle jaargroepen doorlopen zijn.
 • Aanmelding geschiedt middels een beveiligd systeem genaamd Indigo. Praktijkschool Tilburg heeft een account voor Indigo.
 • Communicatie door de TC (toelaatbaarheidscommissie) over de toelaatbaarheidsverklaring, verloopt via de aanvragende V(S)O school. Deze informeert ouders.
 • Een leerling die een PRO tlv krijgt kan vanaf schooljaar 2020 deze niet meer inzetten op het vmbo; dit in verband met de veranderende werkwijze binnen Portvolio. Wanneer een leerling een vmbo-advies heeft vanuit het PO en er twijfels zijn over de haalbaarheid van het VMBO adviseren we scholen met ouders in gesprek te gaan en vooraf aan het school traject duidelijk te maken dat wellicht een overstap naar het Praktijkonderwijs nodig zal zijn.