Leerlingen met een beperking kunnen nog steeds naar het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen of kinderen met gedragsproblemen. Op 1 augustus 2013 ging de Wet kwaliteit (v)so in, met als doel de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs te verbeteren.

4 clusters voor (voortgezet) speciaal onderwijs
Het (v)so in Nederland is onderverdeeld in 4 clusters. Deze clusters zijn gebaseerd op het soort beperking van de leerlingen. De 4 clusters zijn:

Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
Dit zijn scholen voor visueel gehandicapte kinderen of meervoudig gehandicapte kinderen die slechtziend of blind zijn. De meeste van deze kinderen gaan met speciale begeleiding naar het reguliere onderwijs. De overige bezoeken speciale scholen.

Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
Cluster 2 bestaat uit scholen voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met ernstige spraak- of taalmoeilijkheden.

Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen
Dit zijn scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. En voor langdurig zieke kinderen.

Cluster 4: kinderen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen
Dit cluster bestaat uit scholen voor kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen. Ook scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten vallen onder dit cluster.

Toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs
De scholen voor cluster 3 en 4 maken deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor leerlingen die het doorverwijst naar het ((v)so. Voor de clusters 1 en 2 worden instellingen ingericht die het onderwijs, de toelaatbaarheid en de ondersteuning gaan verzorgen.