Portvolio heeft gekozen voor een stichting als rechtspersoon, waarbij het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de zeven aangesloten besturen.
Daarnaast kent de stichting een raad van toezicht en een scholenoverleg. In het scholenoverleg zijn alle scholen binnen het samenwerkingsverband vertegenwoordigd.

Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 leden. Elk bestuurslid vertegenwoordigt een aangesloten schoolbestuur. In de statuten van het samenwerkingsverband is vastgelegd hoe de besluitvorming plaatsvindt en welke stemverhoudingen gelden. Het bestuur geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken binnen het samenwerkingsverband en is belast met de organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband. Het bestuur is voorts belast met de vaststelling en uitvoering van het beleid van het samenwerkingsverband en is bevoegd alle daarvoor noodzakelijke handelingen te verrichten.
Daaronder wordt mede verstaan:

 • Het vaststellen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband;
 • Het vaststellen van de (meerjaren)begroting van het samenwerkingsverband;
 • Het vaststellen van de jaarrekening van de stichting;
 • Het vaststellen van het jaarverslag van de stichting;
 • Het voeren van het overleg met de ondersteuningsplanraad;
 • Het afleggen van verantwoording aan de overheid, de onderwijsinspectie en de gemeenten;
 • Het vormgeven van de organisatorische inrichting van het samenwerkingsverband;
 • Het vaststellen van de strategische doelstellingen van de stichting.

Het scholenoverleg
Het scholenoverleg bestaat uit zoveel leden als er BRIN-nummers zijn binnen de regio van het samenwerkingsverband met dien verstande dat (deel)scholen die naar buiten toe als een zelfstandige organisatorische eenheid optreden ook door een schoolleider vertegenwoordigd zijn. Het scholenoverleg uit 22 leden. Het scholenoverleg heeft een actieve rol bij het tot stand komen van het ondersteuningsplan, de (meerjaren-) begroting en de jaarrekening. De activiteiten van het scholenoverleg zijn gericht op het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het inhoudelijk beleid van het samenwerkingsverband.
De besluitvorming binnen het scholenoverleg vindt in principe op basis van consensus plaats. Indien geen consensus bereikt kan worden, worden rechtsgeldige besluiten genomen op basis van een stemming. In de statuten van het samenwerkingsverband is vastgelegd hoe de besluitvorming plaatsvindt en welke stemverhoudingen gelden.
Het scholenoverleg fungeert als een beleidsvoorbereidend en adviserend orgaan ten aanzien van het bestuur. Het overleg is belast met de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van het inhoudelijk beleid binnen het samenwerkingsverband.
Daaronder wordt mede verstaan:

 • Het in samenspraak met de coördinator opstellen, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband;
 • Het in samenspraak met de coördinator opstellen van de (meerjaren)begroting;
 • Het in samenspraak met de coördinator opstellen van het jaarverslag;
 • Het zorg dragen voor de organisatorische inrichting van het scholenoverleg.

Het scholenoverleg adviseert het bestuur ten aanzien van het ondersteuningsbeleid zoals bedoeld in de Wet Passend Onderwijs.

De raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit 3 leden. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan het bestuur zijn opgedragen of toegekend. Hij adviseert naar eigen inzicht het bestuur.
De raad van toezicht is belast met de goedkeuring van:

 • De (meerjaren) begroting van het samenwerkingsverband;
 • De jaarrekening van de stichting;
 • Het jaarverslag;
 • De wijziging van de statuten van de stichting.

De raad van toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de stichting, het bestuur en het scholenoverleg en stelt de aangeslotenen van haar bevindingen op de hoogte.

De coördinator
De coördinator van het samenwerkingsverband is belast met de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van beleid binnen het samenwerkingsverband. De coördinator stelt in samenspraak met het scholenoverleg het ondersteuningsplan, de (meerjaren) begroting en de jaarrekening op. Deze documenten worden in het bestuur vastgesteld.
De coördinator wordt benoemd door het bestuur van het samenwerkingsverband en heeft onder meer de volgende taken:

 • Het opstellen van het concept-ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband;
 • Het opstellen van de concept-meerjarenbegroting van het samenwerkings-verband;
 • Het voorbereiden van de vergaderingen het bestuur;
 • Het voorbereiden van de vergaderingen van het scholenoverleg;
 • Het voorbereiden van de bijeenkomsten van het netwerk van de zorgcoördinatoren;
 • Het coördineren van de uitvoering van de gezamenlijke opdracht van schoolbesturen op het gebied van de zorgplicht;
 • Het geven van kwaliteitsimpulsen richting het primair proces en de zorgstructuur;
 • Het begeleiden en monitoren van de zorgprofielen van de scholen;
 • Het ondersteunen en monitoren van de basisondersteuning van het samenwerkingsverband;
 • Het geven van vorm en inhoud aan de samenwerking met de ketenpartners;
 • Het doen van voorstellen om te komen tot de inrichting van een efficiënte, resultaatgerichte en transparante organisatie;
 • Adequate informatieverstrekking aan alle betrokkenen.