Ambulante begeleiding
Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone school gaan. De manier waarop ambulante begeleiding binnen Passend Onderwijs wordt georganiseerd en beschikbaar is verschilt per regio.

Basisondersteuning
Dit is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. De basisondersteuning wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De basisondersteuning is niet landelijk vastgesteld; samenwerkingsverbanden bepalen zelf het niveau van basisondersteuning die de scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. De basisondersteuning kan dus verschillen per regio. De kwaliteit van de basisondersteuning moet voldoen aan door de onderwijsinspectie vastgestelde normen. Onder basisondersteuning vallen onder andere afspraken met betrekking tot: een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben programma’s en methodes op het gebied van sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen, een protocol voor medische handelingen.

Indicatie
Een ‘aanwijzing’ die een leerling met een beperking nodig heeft voor toelating tot het speciaal onderwijs of voor het krijgen van een rugzakje in het reguliere onderwijs. De indicatie werd voor de invoering van Passend Onderwijs afgegeven door de Commissie van Indicatiestelling (CvI). Binnen passend Onderwijs is de indicatiestelling verdwenen. Bij Passend Onderwijs beslissen samenwerkingsverbanden zelf of en op welke wijze ze leerlingen voor extra ondersteuning in aanmerking laten komen.

Kwalificatieplicht
De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2 niveau. Tijdens de kwalificatieplicht gaat een kind elke dag naar school of kiest hij/ zij voor de combinatie van leren en werken. Zie ook: Leerplicht.

Leerlingenvervoer
Vervoer van leerlingen die vanwege hun handicap of beperking naar een school voor speciaal onderwijs gaan. Het leerlingenvervoer valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente waar de leerling woont.

Leerplicht
De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat een kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan (leerplichtig).
Van 16 tot 18 jaar is een kind gedeeltelijk leerplichtig. Zie ook: Kwalificatieplicht.

Leerstoornis
Problemen bij het leren van schoolse vaardigheden die onverwacht optreden en niet verklaard kunnen worden door een verstandelijke handicap of onvoldoende onderwijs en dikwijls zeer hardnekkig zijn.

Medezeggenschapsraad (MR)
Via de MR kunnen ouders, personeel en leerlingen invloed uitoefenen op het beleid van een school.

Ondersteuningsplan (OP)
Een plan dat aangeeft welke activiteiten nodig zijn om de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband zo in te richten dat invulling wordt gegeven aan de doelen van Passend Onderwijs. Deze doelen zijn o.a. opstellen van ondersteuningsprofielen voor alle scholen, invulling geven aan de zorgplicht en versterking van de basisondersteuning.

Ondersteuningsplanraad (OPR)
De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR) in te stellen. In de OPR zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode. Met een OPP maakt de school een voorspelling over het verwachte uitstroomniveau in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het ontwikkelingsperspectiefplan is sturend voor het aanbod dat de school de leerling biedt en bevat handvatten voor de planning van het onderwijs.
De school stelt een ontwikkelingsperspectiefplan op voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs. De school heeft hierover overleg met de ouders. Dit overleg is erop gericht dat ouders en school het samen eens zijn over het ontwikkelingsperspectiefplan.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Een omschrijving van de basis- en extra ondersteuning die een individuele school binnen een samenwerkingsverband kan bieden. Het geheel van ondersteuningsprofielen moet zorgen voor een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning binnen het samenwerkingsverband. Hiermee kunnen alle schoolbesturen samen binnen het samenwerkingsverband een passende plek vinden voor elke leerling en hun zorgplicht waarmaken. Zie ook Zorgplicht.

Ondersteuningscoördinator (OCO)
Heeft een coördinerende, begeleidende en innoverende taak met betrekking tot leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs die extra ondersteuning behoeven.

Zorgplicht
De plicht van een schoolbestuur om onder bepaalde voorwaarden te zorgen voor een Passend Onderwijsaanbod voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven. Het passend onderwijsaanbod moet gerealiseerd worden binnen de eigen school of een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband. Zie ook: Schoolondersteuningsprofiel. De zorgplicht is ingegaan op 1 augustus 2014, op het moment dat de Wet op het Passend Onderwijs van kracht is geworden.