FAQ lijst lwoo pro 2018-2019

Blijven de indicaties voor lwoo en pro van Regionale Verwijzings Commissies (RVC’s) geldig?

Ja, indicaties die RVC’s hebben afgegeven zijn geldig voor de duur van de schoolloopbaan, ook na inpassing van lwoo en pro in passend onderwijs.

 

Wie is verantwoordelijk voor de aanmelding voor lwoo bij VMBO en pro?

De VO school waar de leerling zich aanmeldt is verantwoordelijk voor het aanvragen van lwoo of pro. Deze VO school moet wel beschikken over een lwoo- dan wel een pro-licentie. Een school voor (speciaal) basisonderwijs kàn in het schooladvies aangeven of een leerling mogelijk in aanmerking komt voor een aanwijzing lwoo of tlv Pro, maar de school voor VO vraagt aan met gebruikmaking van het toegestane toets instrumentarium. De woonplaats van de leerling is niet leidend bij de bepaling welk samenwerkingsverband de TLV pro of aanwijzing lwoo uitschrijft, dit wordt bepaald door de plaats waar de VO school staat.

 

Woonplaats van leerling of plaats van school?

Zoals eerder aangegeven is de woonplaats van de leerling niet van belang voor de vraag bij welk samenwerkingsverband een aanvraag ingediend moet worden voor een toelaatbaarheidsverklaring pro of een aanwijzing lwoo. De VO-school vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband waar zij bij is aangesloten.

 

 Waarom is er voor het lwoo en pro geen grensverkeerregeling?

De ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro is landelijk geldig, net als in het (v)so. Heeft een leerling van een samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor pro gekregen, dan wordt hij ook toegelaten op een pro-school in een ander samenwerkingsverband.

De ondersteuningstoewijzing voor lwoo of pro wordt bekostigd door het samenwerkingsverband waar de leerling op dat moment naar school gaat, zowel bij grensverkeer als bij verandering van woonplaats door verhuizing.

 

Geldt zorgplicht voor leerlingen uit een andere regio?

Ja, als een leerling zich aanmeldt op een school in een ander swv dan vanwaar de leerling vandaan komt, dan heeft deze school zorgplicht (ook al is de leerling woonachtig in een ander swv).

Mag een vmbo-school een leerling met schooladvies vmbo weigeren, omdat de leerling een indicatie voor pro heeft gekregen?

Nee, dit mag niet. Als een leerling een vmbo-advies heeft gekregen van de basisschool, maar van de RVC een pro-indicatie krijgt, kan de leerling door de ouders op het vmbo worden aangemeld. In dat geval is het schooladvies leidend en laat de vmbo-school de leerling toe. De ouders kunnen er ook voor kiezen om de leerling op het pro aan te melden, waar de leerling eveneens toelaatbaar is.

Als een leerling een pro-indicatie heeft, heeft de leerling een ondersteuningsbehoefte. Als de leerling wordt aangemeld bij een vmbo-school, heeft de school zorgplicht. De school kijkt dan of ze de juiste ondersteuning kan bieden, al dan niet met lwoo of een andere vorm van ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. Als de leerling lwoo krijgt aangeboden, kan de school de leerling met een pro-indicatie inschrijven als lwoo-leerling. Daar hoeft geen aparte lwoo-indicatie voor te worden aangevraagd.

Kan de school de leerling niet de juiste ondersteuning bieden, bijvoorbeeld omdat de school geen lwoo-licentie heeft, of de ondersteuningsbehoefte groter is dan de school kan bieden? Dan zorgt de school er in het kader van de zorgplicht voor dat de leerling op een andere passende plek binnen het samenwerkingsverband kan worden toegelaten.

 

Wat is de invloed van het schooladvies op de toelating tot pro en vso?

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor toelating tot het vmbo, havo en vwo. Voor het pro en het vso geldt dit leidende karakter van het schooladvies niet, omdat er een toelaatbaarheidsverklaring nodig is om toegelaten te worden tot het pro of het vso. Het is dus niet zo dat het basisonderwijs via het schooladvies bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor pro of vso. Het besluit over de toelaatbaarheid tot het pro en vso ligt bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Het besluit over de toelating ligt bij de school voor het kind is aangemeld. Zowel de scholen voor pro als vso hebben een zorgplicht. Dat betekent dat als zij zelf geen passend aanbod kunnen bieden, zij in overleg met de ouders een plek op een andere school moeten bieden.

 

Wat kan de basisschool betekenen bij deze aanvraag

A. De basisschool dient aan Opdidakt de juiste leerachterstanden door te geven (betrekking hebbend op groep 8).

B. De basisschool moet in het Digitaal Overdrachtsdossier (van Onderwijstransparant) de gegevens opnemen die nodig zijn voor de aanvraag.

Daarbij is het van belang op een aantal zaken extra goed te letten:

  1. Leerachterstanden moeten duidelijk aangegeven zijn en toetsen moeten in groep 8 afgenomen zijn. Geldige toetsen zijn te vinden in de Staatscourant ( die voor 2019 is nog niet verschenen). Bij afname van DMT voor deze leerlingen alle 3 de toetskaarten afnemen!
  2. DL juist noteren (ook bij verhuizing of doublure dit aangeven).
  3. Onderzoeksgegevens toevoegen evenals eventuele diagnoses van een leerling.
  4. Leerlingvolgsysteem toevoegen in de bijlage.
  5. In het dossier naast ‘warme’ overdracht gewenst, ook daadwerkelijk informatie overnemen over deze ‘warme’
  6. Als een leerling deel heeft genomen aan het onderzoek van Opdidakt is het belangrijk om dit verslag aan het DOD toe te voegen. Dit bevordert een soepele en snelle aanvraag.

 Aanvraag indienen bij TAC:

Aangaande de motivering:

Op de laatste bladzijde bij de aanvraag staat “ontbrekende gegevens en toelichting”. Het is niet de bedoeling dat de aanvragende school dit invult. Dit wordt ingevuld door een lid van de TAC als blijkt dat er gegevens ontbreken. Dit wordt aan de aanvragende school gemeld.

De aanvragende VO school kan informatie aangaande de motivering van de aanvraag invullen op bladzijde 5.

Het samenwerkingsverband kan op deze bladzijde ook informatie over het dossier plaatsen die de aanvragende VO school kan lezen.

 

Belangrijke data bij indienen van aanvraag bij de TAC van Portvolio

De VO-school moet de aanvraag bij voorkeur indienen vóór 25 juni  2019  (voor de zomervakantie 2018) om verzekerd te zijn van de extra bekostiging. Dat houdt in dat de VO-school de benodigde gegevens moet verzamelen tussen het moment van aanmelding (in maart) en 25 juni 2019.

Voor uitzonderlijke situaties is een uitloop mogelijk tot dinsdag 17 september 2018.

 

Vergaderschema TAC Portvolio inzake lwoo en pro

Vanaf maart 2019 zijn vergaderingen lwoo pro. De vergaderdata volgen nog via de website van Portvolio.

 

Vragen over lwoo/ pro?

Voor vragen over lwoo of pro kun je mailen naar lwoopro@portvolio.nl.

 

TTV:

Als een leerling gebruik wil maken van de TTV is een lwoo beschikking nodig.

 

Praktische vragen rondom inloggen Indigo:

 

Wachtwoord vergeten?

Druk op de knop op van het beginscherm en er wordt een nieuw wachtwoord aangemaakt.

 

Login naam vergeten?

Stuur een bericht naar lwoopro@portvolio.nl en wij sturen zo snel mogelijk, uiterlijk via 2 werkdagen, een nieuwe inlogcode via de mail toe.

 

Web OBG?

Dit betekent web Ontbrekende Gegevens. Daarop kun je zien welke gegevens ontbreken in het aangeleverde dossier voor lwoo/ pro. Deze terugkoppeling wordt toegezonden door de TAC medewerker.

 

Geen account meer  nodig?

Wanneer een account niet meer actief is dit graag doorgeen aan Portvolio of mailen naar Tolteek (via het systeem). Dan worden deze accounts verwijderd.