FAQ lijst pro 2020-2021

 Wie is verantwoordelijk voor de aanmelding bij pro?

De VO school waar de leerling zich aanmeldt is verantwoordelijk voor het aanvragen van pro. Deze VO school moet wel beschikken over een pro-licentie. Een school voor (speciaal) basisonderwijs kàn in het schooladvies aangeven of een leerling mogelijk in aanmerking komt voor een tlv Pro, maar de school voor VO vraagt aan met gebruikmaking van het toegestane toets instrumentarium. De woonplaats van de leerling is niet leidend bij de bepaling welk samenwerkingsverband de TLV pro uitschrijft, dit wordt bepaald door de plaats waar de VO school staat.

Woonplaats van leerling of plaats van school?

Zoals eerder aangegeven is de woonplaats van de leerling niet van belang voor de vraag bij welk samenwerkingsverband een aanvraag ingediend moet worden voor een toelaatbaarheidsverklaring pro.

De VO-school vraagt deze aan bij het samenwerkingsverband waar zij bij is aangesloten. Vanuit het Praktijkonderwijs Tilburg worden deze bij TC van Portvolio aangevraagd.

 Waarom is er voor pro geen grensverkeerregeling?

De PRO TLV  is landelijk geldig, net als in het (v)so. Heeft een leerling van een samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor pro gekregen, dan wordt hij ook toegelaten op een pro-school in een ander samenwerkingsverband.

De ondersteuningstoewijzing voor pro wordt bekostigd door het samenwerkingsverband waar de leerling op dat moment naar school gaat, zowel bij grensverkeer als bij verandering van woonplaats door verhuizing.

 Geldt zorgplicht voor leerlingen uit een andere regio?

Ja, als een leerling zich aanmeldt op een school in een ander swv dan vanwaar de leerling vandaan komt, dan heeft deze school zorgplicht (ook al is de leerling woonachtig in een ander swv).

Wat is de invloed van het schooladvies op de toelating tot pro en vso?

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor toelating tot het vmbo, havo en vwo. Voor het pro en het vso geldt dit leidende karakter van het schooladvies niet, omdat er een toelaatbaarheidsverklaring nodig is om toegelaten te worden tot het pro of het vso. Het is dus niet zo dat het basisonderwijs via het schooladvies bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor pro of vso. Het besluit over de toelaatbaarheid tot het pro en vso ligt bij het samenwerkingsverband passend onderwijs. Het besluit over de toelating ligt bij de school voor het kind is aangemeld. Zowel de scholen voor pro als vso hebben een zorgplicht. Dat betekent dat als zij zelf geen passend aanbod kunnen bieden, zij in overleg met de ouders een plek op een andere school moeten bieden.

 Wat kan de basisschool betekenen bij deze  PRO aanvraag?

 1. De basisschool dient aan Praktijkonderwijs de juiste leerachterstanden door te geven (betrekking hebbend op groep 8).
 2. Er dient een recent psychologisch onderzoek aanwezig te zijn (niet meer dan 2 jaar oud).
 3. De basisschool moet in het Digitaal Overdrachtsdossier (van Onderwijstransparant) de gegevens opnemen die nodig zijn voor de aanvraag.

Daarbij is het van belang op een aantal zaken extra goed te letten:

 1. Leerachterstanden moeten duidelijk aangegeven zijn en toetsen moeten in groep 8 afgenomen zijn. Geldige toetsen zijn te vinden in de Staatscourant. Bij afname van DMT voor deze leerlingen alle 3 de toetskaarten afnemen!
 2. DL juist noteren (ook bij verhuizing of doublure dit aangeven).
 3. Onderzoeksgegevens toevoegen evenals eventuele diagnoses van een leerling.
 4. Leerlingvolgsysteem toevoegen in de bijlage.
 5. In het dossier naast ‘warme’ overdracht gewenst, ook daadwerkelijk informatie overnemen over deze ‘warme’

 Verwijzing vanuit het VO naar VSO; wat kan VO school betekenen?

 1. Recente didactische en psychologische gegevens toevoegen.
 2. Reden van verwijzing (opstroming vanuit het VSO naar regulier VO / afstroming VMBO naar PRO) benoemen.

 

Als het gaat om een leerling die gebruik maakt van de nieuwkomersregeling:

 1. Recent psychologisch onderzoek toevoegen.
 2. Aankomst in Nederland en datum van onderwijs in Nederland toevoegen.
 3. Als leerling > dan 2 jaar in Nederland is of Nederlands nationaliteit heeft, zijn ook recente didactische gegevens verplicht!