Alle scholen binnen Portvolio realiseren het volgende niveau van basisondersteuning:

Beleid en organisatie

  1. De school heeft een adequaat systeem voor de inrichting van de basisondersteuning.

–    De school heeft een duidelijke visie op het bieden van ondersteuning aan leerlingen;

–    Deze visie is vastgelegd;

–    De visie wordt gedragen door het hele team;

–    De school zet ondersteuningsmiddelen gericht in;

–    De school realiseert een handelings- en opbrengstgerichte werkwijze bij het uitvoeren van de ondersteuning;

–    De school gaat jaarlijks de effecten van de ondersteuning na en past zo nodig het beleid aan;

–    De school richt zich op het bevorderen van deskundigheid en het realiseren van een professionele cultuur.

 

Inrichting van de basisondersteuning

 

  1. Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.

–   De school draagt zorg voor een veilig schoolklimaat met heldere normen en waarden;

–   De school heeft een pestprotocol;

–   De school heeft een veiligheidsprotocol;

–   De school heeft zicht op incidenten die zich voordoen door middel van een registratiesysteem;

–   De school gaat vertrouwelijk om met informatie over leerlingen en hanteert daarbij een privacyreglement.

 

  1. De school heeft een ondersteuningsstructuur die past bij de doelgroep.

Deze ondersteuningsstructuur wordt vormgegeven door:

Onderwijzend personeel, dat

–    voldoet aan de professionele eisen vastgelegd in de Wet BIO (Beroepen in Onderwijs)

–    in staat is tot het tijdig signaleren van ondersteuningsbehoefte;

Onderwijsondersteunend personeel, dat

–    in staat is adequaat om te gaan met leerlingen met een handicap of ondersteuningsbehoefte;

 Mentoren, die

–    in staat en toegerust zijn om als sleutelfiguur te opereren bij de ondersteuning van leerlingen;

(Een) Zorgcoördinator(en), die

–    in staat en toegerust is/zijn om taken te vervullen bij de ondersteuning van leerlingen;

(Een) of meer onderwijsspecialist(en), die

  • (intern of op afroep) individuele begeleiding kan/kunnen bieden aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
  • (intern of op afroep) personeel van de school kan adviseren bij de aanpak en begeleiding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en ingezet kan worden voor deskundigheidsbevordering van teams;

Een (intern) zorgteam, dat

–    als multidisciplinair team in staat is snelle ondersteuning of hulp in en buiten de school te organiseren.

 

  1. De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.

–    De school beschikt over een leerlingvolgsysteem waarin de ondersteuningsbehoefte, de interventies en de effectbeschrijvingen worden opgenomen;

–    De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen onderwijsondersteuning nodig hebben;

–    De school volgt nauwlettend geoorloofd en ongeoorloofd verzuim door middel van een verzuimprotocol en rapporteert dit aan ouders en Leerplicht;

–    De school informeert ouders regelmatig over de ontwikkeling van hun kind.

 

  1. De school werkt met methoden en aanpakken die afgestemd zijn op de verschillen tussen leerlingen.

–    De school heeft een ondersteuningsaanbod voor:

*          Leerlingen met een taalachterstand

*          Leerlingen met een rekenachterstand

*          Meerbegaafde leerlingen, indien deze doelgroep aanwezig is;

–    De school heeft aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie en daarvoor een protocol opgesteld;

–    De school heeft een protocol voor medische handelingen;

–    De school kan -indien nodig- beschikken over extra (orthodidactische) materialen.

 

  1. De school draagt leerlingen zorgvuldig (warm) over.

–    In de overgang van primair naar voortgezet onderwijs;

–    In de overgang van de ene school voor voortgezet naar de andere (verstroming);

–    In de overgang van klas naar klas;

–    In de overgang van het voortgezet onderwijs naar het MBO in overleg met ouders;

–    In de overgang van het voortgezet onderwijs naar het HBO/WO op verzoek van ouders.