Basiskwaliteit

Het samenwerkingsverband gaat uit van basiskwaliteit (basisarrangement) op al onze scholen.

Het waarderingskader met oordeel van de onderwijsinspectie biedt zicht op drie elementaire vragen over de betekenis van het onderwijs voor leerlingen: leren ze genoeg (Onderwijsresultaten), krijgen ze goed les (Onderwijsproces) en zijn ze veilig (Schoolklimaat). De standaarden in deze drie gebieden geven gezamenlijk de basiskwaliteit van het onderwijs weer zoals de leerling dat ontvangt. De gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer zijn voorwaardelijk voor (het voortbestaan van) de kwaliteit.

Basisondersteuning en Schoolondersteuningsprofiel

Leerlingen die meer begeleiding behoeven hebben recht op passende ondersteuning. De school van inschrijving is hiervoor verantwoordelijk (zorgplicht). De basisondersteuning beschrijft het minimum ondersteuningsniveau dat verwacht wordt van álle scholen. Leerwegondersteuning is een onderdeel van de basisondersteuning voor leerlingen van het vmbo en specifiek aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is een onderdeel van de basisondersteuning voor leerlingen op het havo/vwo. Portvolio streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit in het ondersteuningsaanbod van de verschillende scholen, zodat álle scholen gezamenlijk een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen ontwikkelen voor alle leerlingen van de regio.

In ons samenwerkingsverband investeren we in een levend kennisnetwerk dat aansluit op de grote diversiteit aan leerlingen en hun ondersteuningsvragen. Portvolio stimuleert het delen van expertise en samenwerking tussen scholen (VO-VO, VO-VSO en VSO-VSO) om de kans op maatwerk voor leerlingen te vergroten. We organiseren dat scholen meer bij elkaar in de keuken kijken, toegang hebben tot elkaars best practises, weet hebben van elkaars (specialistische) kennis en die ook breed beschikbaar stellen.

Speciaal Onderwijs

Als de reguliere school niet (meer) aan de onderwijsbehoeften van een leerling kan voldoen, volgt aanvraag TLV voor een verwijzing naar het VSO waar speciale ondersteuning beschikbaar is.

Voor leerlingen die voldoen aan de PRO-criteria is na afgifte TLV PRO praktijkonderwijs beschikbaar.

Beschrijving basisondersteuning: Basisondersteuning 26052020