Er is een multidisciplinair Advies Team (AT) gevormd met specialisten die vanaf de herfstvakantie 2020 zullen gaan functioneren als schoolcontactpersonen (SCP) die flexibel beschikbaar, bereikbaar en inzetbaar zijn voor onze scholen. Toeleiding tot de boven schoolse voorzieningen (OPDC Track013)  wordt voortaan in dit team belegd.

De schoolcontactpersonen van het Advies Team (AT)

De schoolcontactpersoon (SCP) is werkzaam als vooruitgeschoven post vanuit Portvolio op een aantal scholen.  Portvolio beoogt daarmee voor scholen laagdrempelig benaderbaar te zijn voor generalistische adviesvragen of procesondersteuning. De schoolcontactpersoon is een vraagbaak (op beleid Portvolio en wet- en regelgeving) en sparring partner (op ondersteuningsstructuur op school en passend aanbod) voor de ondersteunings- coördinatoren en het schoolmanagement.

Versterking van de basisondersteuning (conform het ontwikkelplan van de school) is het belangrijkste doel. De schoolcontactpersoon kan een rol spelen bij de afnames Perspectief op School (PoS) en is inzetbaar bij auditing of wederzijds schoolbezoek. De schoolcontactpersoon kan bijdragen aan het actualiseren van de schoolondersteuningsprofielen (SOP) en de opzet van de ontwikkelingsplannen ‘maatwerk en versterking basisondersteuning’ van de scholen. De schoolcontactpersoon neemt met enige regelmaat deel aan (casus)overleg met het ondersteuningsteam (OT) en/of het zorgadviesteam (ZAT) en is daarmee ook gesprekspartner voor samenwerkingspartners, zoals leerplichtambtenaren, hulpverleners, schoolartsen, onderwijs-consulenten of primair onderwijs. De schoolcontactpersoon neemt ook met enige regelmaat deel aan het verzuimoverleg en monitort samen met de verzuimcoördinator het (langduriger) schoolverzuim en de acties (terugkeerplannen) die daaruit voortkomen.

Het is niet de bedoeling dat de schoolcontactpersoon werk van de OCO (mentoren of docenten) overneemt en ook niet dat er met individuele of groepen leerlingen wordt gewerkt. De schoolcontactpersoon kan wél procesbegeleiding bieden bij moeilijke situaties of kan moeilijke gesprekken (MDO) met ouders en leerlingen leiden. De school-contactpersoon is betrokken en denkt mee voorafgaand aan het besluit om aan te melden voor plaatsing in een bovenschoolse voorziening of aanmeldprocedure TC voor een TLV VSO. Zo nodig denkt de schoolcontactpersoon met de OCO mee bij het samenstellen van het aanmelddossier en geeft advies bij het opmaken van het aanmeldformulier.

Door het werken met schoolcontactpersonen wordt het samenwerkingsverband vroegtijdiger betrokken bij problematiek en kunnen we preventiever opereren. Ook biedt dit mogelijkheden om signalen of knelpunten in en uit de werkpraktijk (beleidsmatig) sneller terug te kunnen koppelen op directie niveau van school en/of bij het bestuur van het samenwerkingsverband.

De specialisten in het multidisciplinaire team (AT)

Iedere schoolcontactpersoon heeft een eigen specialisatie. Het huidig team (2020) bestaat uit specialisten gedragsregulering, omgang met autisme, hoogbegaafdheid en het oplossen van thuiszittersproblematiek. Het team moet onderling snel kunnen schakelen om de beschikbare expertise op de juiste plekken te bieden. Leden van het Adviesteam zijn daarom voor consultatie en advies voor elkaar beschikbaar en inzetbaar op de scholen.

Verdeling schoolcontactpersoon (SCP)

Monique Wiaterek                 m.wiaterek@portvolio.nl

 • VSO De Bodde, Tilburg
 • VSO Parcours, Tilburg
 • Onderwijscentrum (OCL) Leijpark, Tilburg
 • SG de Keyzer, Goirle
 • PI school Hondsberg, Oisterwijk
 • Praktijkschool PRO, Tilburg
 • 2College Durendael, Oisterwijk

Karin Spijkers                         k.spijkers@portvolio.nl

 • Schakelcollege, Tilburg
 • 2College EOA, Oisterwijk
 • VAVO
 • Koning Willem II college, Tilburg
 • Beatrix college, Tilburg
 • Cambreur college, Dongen
 • De Nieuwste School, Tilburg
 • 2College Cobenhagenlyceum, Tilburg

Jan ’t Hart                               j.thart@portvolio.nl

 • Campus013, Tilburg
 • Reeshof College, Tilburg
 • VMBO De Rooi Pannen, Tilburg
 • Entree College

Ilja Lukasik                            i.lukasik@portvolio.nl

 • 2College Ruivenmavo (AOA), Berkel-Enschot
 • Mill Hill College (AOA), Goirle
 • 2College Cobbenhagenmavo, Tilburg
 • 2College Jozefmavo, Tilburg

Thea Noordijk                       t.noordijk@portvolio.nl

 • Theresialyceum
 • Odulphuslyceum