Arrangementen

OPDC Track013

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 7:30 -16:30 uur op nummers: 013-2100106 of 013-2100107. (let op: altijd 013 voor het telefoonnummer draaien).

In de regio Tilburg e.o. heeft het samenwerkingsverband Portvolio expliciet gekozen voor het bundelen van kennis, vaardigheden en financiële middelen in één bovenschoolse voorziening voor gedragsregulatie, voorkomen van schooluitval (VSV) en normalisering schoolgang in het VO. TRACK013 is een Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC).

OPDC TRACK013 werkt inmiddels met diverse jeugdzorgpartners samen, zoals: Sterk Huis, GGZ Breeburg, Amarant, IMW, R-newt, Politie, Ready to school, TTV, Toegang, Leerplicht, Veilig thuis, Outrex, Yes We Can Clinics.

Track2.0:

Voor leerlingen van 12 tot 18 jaar oud, die extra ondersteuningsbehoeften hebben (overstijgend aan de basisondersteuning vanuit het VO). Track2.0 biedt leerlingen die uit zijn gevallen of dreigen uit te vallen tijdelijk een veilige setting met persoonsgebonden ondersteuning op zowel onderwijs- als sociaal-emotioneel gebied in samenwerking met jeugdzorg. Het doel is om de leerling terug te begeleiden naar de school van inschrijving, dan wel te begeleiden naar een beter passende vorm van onderwijs en daarnaast een passend jeugdzorg traject te realiseren indien nodig. De aanpak is gericht op het ombuigen van het in problemen denken naar het denken in mogelijkheden.

 Top Track:

Voor leerlingen van 12 tot 18 jaar oud, die extra ondersteuningsbehoeften hebben (overstijgend aan de basisondersteuning vanuit het VO) die gerelateerd zijn aan hun hoogbegaafdheid en waarbij naast onderwijs ook jeugdzorg nodig is hebben we Top Track. Op dit moment zit we nog in de pilot fase. We zijn gestart met een stamgroep voor maximaal 6 hoogbegaafde-leerlingen met het onderzoekend leren, projecten en leskisten etc. Leerlingen zijn gedurende 1-2 tot maximaal 3 dagen per week in de Top klas voorziening, voor een periode van 3 maanden tot maximaal 10 maanden. Binnen het OPDC is er dagelijks een kerndocent en deels ook een (docent) pedagogisch ondersteuner aanwezig. Inzet van vakdocenten en gastdocenten is noodzakelijk voor inhoudelijke kennis, inspiratie en afwisseling. De docent en de (docent) coach worden ondersteund door een orthopedagoog (gedragsdeskundige HB) die het OPP opstelt en mee evalueert. Top Track werkt samen met de gemeentelijke specialistische jeugdzorg in de vorm van een ambulant jeugd- en gezinsbehandelaar vanuit Sterk Huis voor ondersteuning thuis. Het doel van deelname aan Top Track is goed in beeld brengen wat de leerling nodig heeft en terugkeer naar de VO school. Dat is ook de reden dat de leermiddelen van de ‘eigen’ school ingezet worden bij Top Track Samenwerking. Bij dit arrangement is ‘partnerschap’ cruciaal; dus werken we in samenwerking met meerdere partijen: vo, vso, jeugdzorg, ouders en leerling. Zo realiseren wij feitelijk een onderwijszorg combinatie voor hoogbegaafde leerlingen (OZC-HB) om deze leerlingen én hun ouders (gezin thuis) gecombineerde expertise (op het gebied van begaafdheid én van sociaal-emotionele problemen) en systemische ondersteuning van het gezin (combi jeugdzorg) te bieden. Leerlingen en ouders moeten gemotiveerd zijn voor deelname aan Top Track en akkoord gaan met samenwerking met genoemde partners; niet gemotiveerd is een “contra-indicatie” voor het deelnemen aan de OZC. Binnen het traject is er regelmatig contact met de thuisschool van de leerling (mentor, traject-begeleider specialist HB of ondersteuning coördinator) in de vorm van afstemming over doelen, inhoud en voortgang. Wanneer de leerling terug gaat naar het reguliere VO, zal er altijd afstemming plaatsvinden vanuit de voorziening met de hoogbegaafdheidsspecialist van de school.

Back on Track  Van de bank naar onderwijs of arbeid!  

Back on Track richt zich op de jongeren uit de regio Hart van Brabant in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die minimaal 8 weken aaneengesloten thuiszitten en dus niet deelnemen aan onderwijs of een alternatief plan/dagbesteding hebben. Back on Track komt in beeld wanneer het eerder opgestelde plan vanuit de thuisschool niet effectief is en wordt dan onderdeel van het plan van terugkeer voor deze leerlingen.

Maatwerktraject Work2Learn

Track013 biedt leerlingen van 12 tot 18 jaar die buiten de boot vallen in het regulier onderwijs of dreigen uit te vallen, een tijdelijke alternatieve opvang. Ons uitgangspunt is in principe dat leerlingen hun schoolloopbaan weer oppakken. Veruit de meeste leerlingen keren inderdaad terug naar de school van herkomst, een andere passende school of een ander educatief programma. Maar we hebben ook wel eens met een jongere van doen, die qua onderwijs nergens écht op zijn plek lijkt te zijn. Daarvoor bedachten we samen met Route35 Work2Learn.” Lees hier het artikel zoals dat eerder verscheen via de VSV nieuwsbrief RMC regio 35: artikel Maatwerktraject Work2Learn blijkt schot in de roos

Schoolondersteuningsprofiel Track013

ASS-onderwijsarrangementen

Per 1 augustus 2018 bieden 2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot en Mill-Hillcollege in Goirle een ASS-onderwijsarrangement voor leerlingen met een mavo-/havoniveau.

Beide scholen bieden een schakel van maximaal 2 jaar tussen het basisonderwijs en het reguliere voortgezet onderwijs voor leerlingen met een diagnose binnen ASS met een mavo/-havoniveau.

Het ASS-onderwijsarrangement is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle vo-scholen die onder het samenwerkingsverband Portvolio vallen. Dit betekent dat leerlingen naar een school naar keuze kunnen gaan, als zij na het onderwijsarrangement kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Na evaluatie van deze ondersteuning in schooljaar 2020-2021 is besloten om vanaf schooljaar 2022-2023 deze ASS ondersteuning op alle reguliere VO scholen vorm te geven.

ASS-onderwijsarrangement 2C Ruivenmavo

ASS-onderwijsarrangement Mill Hill College

Tilburgse TussenVoorziening

TTV heeft haar deuren geopend voor één van de doelgroepen van de –dan- voormalige Frater van Gemert-school: leerlingen met een VMBO-B/K-advies en LWOO, voor wie de overstap naar het regulier VMBO nog te groot is.

De betreffende leerlingen hebben zich aangemeld op 6 en 8 maart bij een van de VMBO-scholen in de regio. De toelatingscommissies van de VMBO-scholen bepalen in overleg met de basisschool welke leerlingen in aanmerking komen voor de TTV. Begin 2021 wordt duidelijk hoe we deze arrangementen in de toekomst verder vorm gaan geven.

De Tilburgse TussenVooziening is klaar voor de start maart 2018

TTV – uitgebreide informatie voor ouders, leerkrachten, belangstellenden 

 

Login

Deze extra functie is nog niet in werking.

Wachtwoord vergeten?
MENU